Detský domov a zákony

Detský domov, ako zariadenie náhradnej ústavnej starostlivosti, poskytuje deťom a mladým dospelým do veku 25 rokov bývanie, stravovanie, šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a obslužné činnosti ( pranie, žehlenie, upratovanie a údržbu bielizne a šatstva ).

na lyžovačke

Ďalej zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálnu starostlivosť, výchovu a vzdelávanie, resocializáciu, záujmovú, kultúrnu a pracovnú činnosť, úschovu cenných vecí a v neposlednom rade aj rekreáciu.

Nariadená ústavná starostlivosť je na základe právoplatného rozhodnutia súdu, predbežného opatrenia súdu alebo právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, a to podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Riaditeľka - 033/7721300, 0905/739330; Sociálno-zdravotný úsek - 033/7730136;
Ekonomicko-hospodársky úsek - 033/7722862, 0905/913726; DSS Mierová ul. - 033/7726712
Email - detskydomov_py@nextra.sk; Dizajn a kód - Peter Depeš
Stránky sú bezplatne prevádzkované na serveroch firmy PD Software s.r.o. Piešťany